نوشته‌ها

عیب یابی لباس شویی سامسونگ

۴E:

این خطا زمانی رخ میدهد که اب به مقدار کافی وارد ماشین نشده باشد یا فشاراب از مقدار استاندارد ماشین کم باشد.

رفع مشکل:

  • بررسی لوله ها های ورودی
  • بررسی شلنگها و لوله های ورودی اب در ماشین (ممکن است لوله ها شکسته و یا مسدود شده باشد)
  • اتصاالات به شیر را بررسی کنید
  • PCBبرد اصلی را کنترل کنید .

۵E:

این خطا زمانی رخ میدهد که آب به طور کامل تخلیه نشده و یا مشکلی برای پمپ به وجود آمده است

رفع مشکل:

  • فیلتر پمپ را بررسی وتمیز کنید.
  • بررسی شلنگ پمپ تخلیه (ممکن است چیزی باعث انسداد آن شده باشد)
  • پمپ تخلیه را جدا بررسی کنید .
  • بررسی شلنگ هوا و هیدروستات
  • اتصالاتی که به پمپ وصل شده اند را بررسی کنید .

لباس شویی سامسونگ دارای خطاهای متفاوتی است که در بخش های بعدی به صورت ویژه
عیب یابی لباس شویی سامسونگ خواهیم پرداخت .